Táto stránka využíva súbory cookies za účelom skvalitňovania služieb zákazníkom. Prehliadaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich užívaním v súlade s Cookies.
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Obchodné podmienky


Prevádzkovateľ internetového obchodu

Na nasledujúcich stranách nájdete popísané obchodné podmienky spoločnosti Laris Print s.r.o., s ktorou sa chystáte uzavrieť obchod. Kúpou našich produktov cez internetový obchod www.tutuli-mutuli.sk nám zároveň udeľujete súhlas s nasledujúcimi všeobecnými obchodnými podmienkami.

Laris Print s.r.o
Šancová 88
831 04 Bratislava
Slovenská republika

zapísaný v Obchodnom registri na Mestskom súde Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 172718/B

 

IČO: 55 735 495

tel. kontakt: +421 918 344 177
e-mail: obchod@tutuli-mutuli.sk
(ďalej len „TutuliMutuli“)

 

Orgánom dozoru je
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104
fax číslo: 02/58272 170
email: ba@soi.sk

 

2.Ochrana osobných údajov a registrácia

Aké údaje zbierame

Pri poskytovaní našich služieb získavame o vás nasledujúce údaje:

Údaje pri nákupe

Pri nákupe od vás požadujeme údaje potrebné na jeho vybavenie. Povinnými údajmi sú tie, bez ktorých vám nákup nevieme poslať a vybaviť tak vašu objednávku – a to vaše meno, e-mailová adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo.

V našom eshope nezadávate žiadne údaje, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na vašich účtoch. Všetky formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach vašej banky.

Údaje získané pri využívaní našich služieb

Pri používaní našich služieb, získavame údaje aj o tom, ako ich využívate. Sú to informácie týkajúce sa interakcií s našimi službami, ako napríklad: kedy navštevujete náš eshop, z akého zariadenia na eshop pristupujete, vrátane IP adries, nastavení prehliadačov, informácií o operačných systémoch a informácie z cookies.

Ako údaje používame

Údaje, ktoré sme o Vás získali, využívame na nasledovné účely:

Poskytovanie služieb

Na základe údajov, ktoré od vás získavame, vám vieme dodať vami objednaný tovar v súlade s našimi. Vaše údaje používame na vybavenie objednávky. Tieto údaje tiež potrebujeme do nášho účtovného a fakturačného poriadku.

Komunikácia

Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie oznámení týkajúcich sa vybavovaní objednávok, alebo keď reagujeme na vašu otázku – kedy vám bude zásielka dodaná, prípadne ak chcete nahlásiť novú doručovaciu adresu. Vaše kontaktné údaje ako aj údaje o vašich nákupoch spracúvame aj v prípade, že reklamujete dodaný tovar.

Ochrana práv a bezpečnosť

Vaše údaje používame tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli.

Právne základy

Právne základy spracúvania vašich osobných údajov, sú:

 1. Plnenie zmluvy – v prípade objednania tovaru.
 2. Plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o vás a vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou.

Sprístupnenie údajov

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie:

Sprístupnenie údajov tretím stranám uskutočňujeme v prípade doručovateľskej služby, ktorú ste si pri objednávke zvolili. Momentálne spolupracujeme s:

Slovenská pošta Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica 1

Externé spracovanie

Vaše osobné údaje majú k dispozícii naši dodávatelia, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom.

Medzi týchto partnerov v súčasnosti patrí:

WebSupport.sk‎ (hosting)

Právne dôvody

Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov. Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcovia.

Tretie krajiny

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame.

Ochrana vašich údajov

Vaše údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením stratou a zneužitím.

Dĺžka uchovania údajov
Vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky uchovávame počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť rokov od jej doručenia.

Práva – Užívateľa:

V zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR  sú vaše práva nasledovné:

 1. Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
 2. Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR
 3. Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR: Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali vaše osobné údaje ak:
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
  2. odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
  3. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
  4. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
  5. sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Podávanie sťažností

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje nájdete tu.2.1 Nákup prostredníctvom internetového obchodu
Nakupovať prostredníctvom nášho internetového obchodu môžete bez registrácie alebo s registráciou. V oboch prípadoch sa, pochopiteľne, nevyhneme spracovávaniu informácií, ktoré majú povahu osobných údajov. Pri ich ochrane sa riadime zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Zaregistrovaním sa na stránke www. Tutuli-Mutuli.sk alebo odoslaním objednávky nám udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné. Váš súhlas máte právo kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou na našu adresu. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania Vášho súhlasu a údaje budú vymazané.

2.1.1 Nákup bez registrácie
Internetovú objednávku si môžete urobiť aj bez registrácie. Samozrejme, ani v tomto prípade sa nevyhneme spracovávaniu informácií, ktoré majú povahu osobných údajov. Budeme od Vás potrebovať najmä tieto osobné údaje:

• meno a priezvisko
• dodaciu a fakturačnú adresu
• telefonický kontakt
• e-mailovú adresu

Vaše informácie využívame výhradne na účely vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim.

Na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke by sme radi niekoľkokrát do roka odoslali newsletter o novinkách v TutuliMutuli. V prípade, že si neželáte takéto informácie od nás dostávať, dajte nám túto skutočnosť vedieť odpoveďou na konkrétny newsletter e-mail

2.1.2 Nákup s registráciou
Internetový obchod ponúka zákazníkom možnosť registrácie. V takomto prípade si na stránke www. Tutuli-Mutuli.sk vytvoríte vlastný profil s údajmi, ktoré môžete opätovne využívať pri každom ďalšom nákupe. Čo registráciou získate:
• získate prehľad o všetkých svojich predchádzajúcich objednávkach

 

2.2 Poskytovanie osobných údajov tretím stranám
Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujem a neposkytujeme žiadnym tretím stranám s výnimkou organizácií, s ktorými spolupracujeme pri správnom spracovaní, vybavení a doručení vašich objednávok. K takýmto spolupracujúcim organizáciám patria najmä banky (napr. overenie platby prevodom na účet), Slovenská pošta a iné doručovateľské služby.

Spoločnosť Laris Print s.r.o. vyhodnocuje pre štatistické účely informácie o používaní našej internetovej stránky www. Tutuli-Mutuli.sk (napr. počet užívateľov navštevujúcich našu stránku, odkiaľ bol spravený vstup na našu internetovú stránku). Tieto informácie sú iba číselné (bez osobných údajov) a budú použité pre potreby vnútorných rozborov a analýz za účelom zlepšenia kvality našej internetovej stránky.

Všetky materiály a informácie na stránkach TutuliMutuli sú výhradne duševným vlastníctvom spoločnosti Laris Print s.r.o. alebo osôb s ňou spolupracujúcich. Tieto materiály a informácie nesmú byť akokoľvek použité alebo upravované bez súhlasu spoločnosti Laris Print s.r.o.

 

3.Ceny a poplatky

Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané vrátane zodpovedajúcej DPH (pri knihách 10 %, pri ostatnom tovare 20 %). Poplatok za poštovné a balné účtujeme zvlášť. Akciové ceny sú platné vždy do dátumu uvedeného v detailoch produktov alebo do vypredania zásob. V prípade neoprávneného zásahu do obsahu internetovej stránky www. Tutuli-Mutuli.sk alebo do objednávky si vyhradzujeme právo na zmenu cien. Konečnú cenu Vašej objednávky nájdete vždy v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky. V prípade dobierky do Českej republiky sa cena vypočíta podľa aktuálneho denného kurzu EUR/CZK.

 

4.Objednávanie tovaru

 

Objednávanie tovaru je možné prostredníctvom zadania objednávky cez internetovú stránku www. Tutuli-Mutuli.sk.

Telefonické objednávanie nie je možné. Každá objednávka musí byť zaevidovaná v účtovnom systéme, aby sme vám mohli vystaviť daňový doklad a získali podklady pre naše účtovníctvo.
Pri objednávaní cez internetovú stránku www. Tutuli-Mutuli.sk môžete nakupovať s registráciou alebo bez registrácie. Zaregistrovaním a vytvorením svojho profilu na stránke www. Tutuli-Mutuli.sk získate výhody, ktoré sú popísané v bode 2.

Vytvorenie objednávky pozostáva zo štyroch jednoduchých krokov, ktoré absolvujete po vložení vybraného tovaru do nákupného košíka. Upozorňujeme vás, aby ste si pozorne prečítali poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a naše všeobecného obchodné podmienky. Po záväznom potvrdení objednávky kliknutím na „objednať s povinnosťou platby“ dostanete okamžite spätné potvrdenie o jej prijatí na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v kontaktných údajoch.

5. Spôsob platby

 

Pri nákupe tovaru cez internetovú stránku máte možnosť úhrady viacerými spôsobmi:
• na dobierku 
• bankovým prevodom/vkladom na účet spoločnosti Laris Print s.r.o.

 

5.1 Na dobierku
Platba a doručenie na dobierku sú možné iba na území Slovenskej a Českej republiky. Objednávku zaplatíte pri jej doručení na adresu alebo vyzdvihnutí na pošte.

Poštovné a balné je 5,00 EUR;

 

5.2 Bankovým prevodom/vkladom na účet spoločnosti Laris Print s.r.o.


Celý postup a podmienky budú dohodnuté prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

 

6. Spôsob dopravy/prevzatia tovaru

Tovar objednaný prostredníctvom internetovej stránky www. Tutuli-Mutuli.sk vám môže byť doručený viacerými spôsobmi:

• osobný odber – neuhradený/uhradený vopred
• prostredníctvom služieb Slovenskej pošty – doručenie na poštu/na adresu

6.1 Osobný odber
Ak si pri objednávke zvolíte spôsob dopravy “osobný odber,” môžete si tovar vyzdvihnúť na adrese osobného odberu. Tento spôsob rezervácie a dodania tovaru nie je spoplatnený.

 

6.2 Doručenie na poštu/doručenie na adresu
Ak si pri objednávke zvolíte spôsob dopravy “doručenie na poštu” alebo “doručenie na adresu,” bude vám objednávka doručená prostredníctvom služieb Slovenskej pošty. Poštovné a balné je v obidvoch prípadoch 5,00 EUR.

7.1 Všeobecné dodacie podmienky
Spoločnosť Laris Print s.r.o. je povinná dodať vám objednaný tovar najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa potvrdenia objednávky. Záväzok dodať tovar je splnený, keď Vám alebo vami určenej tretej osobe uvedenej v objednávke dodáme tovar alebo jeho odovzdaním nášmu prepravcovi na prepravu. Ak neprevezmete objednaný tovar, ktorý bol riadne doručený na dodaciu adresu uvedenú v objednávke/potvrdení objednávky alebo nepreberiete objednaný tovar dohodnutým osobným odberom, je spoločnosť Laris Print s.r.o. oprávnená požadovať od vás náhradu škody vo výške účelne vynaložených nákladov súvisiacich s expedovaním objednávky. Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru na Vás prechádza aj nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia. V prípade viditeľného poškodenia zásielky ste oprávnený zásielku neprevziať.

Expedovanie objednávok a vybrané dodacie podmienky sa líšia v závislosti od spôsobu a miesta doručenia:

• doručovanie Slovenskou poštou na území SR
• doručovanie Českou poštou na území ČR
• doručovanie do zahraničia (celosvetovo)

Presné podmienky expedovania pre jednotlivé prípady nájdete popísané nižšie.

7.2 Potvrdenie o expedovaní objednávky
Do 24 hodín od expedovania objednávky od nás dostanete e-mail s potvrdením. E-mail si pozorne prečítajte. Nájdete v ňom užitočné informácie o prípadných komplikáciách pri doručovaní. V prípade, že by sa vyskytli nepredvídateľné okolnosti, vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej lehoty, o čom Vás však budeme hneď informovať.

7.3 Problémy pri doručovaní expedovanej objednávky
Pokiaľ Vám tovar alebo oznámenie o jeho uložení nebolo doručené podľa dodacích lehôt, kontaktujte, prosím, svoju dodaciu poštu alebo nás.

telefonicky: +421 918 344 177
e-mailom: info@ Tutuli-

Mutuli.sk

7.4. Expedovanie objednávok podľa podľa spôsobu a miesta doručenia

7.4.1 Expedovanie objednávok doručovaných SLOVENSKOU POŠTOU v rámci SR
Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie. Pokiaľ nie je uvedené inak, tovar expedujeme zvyčajne do 5 pracovných dní, najneskôr však do 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia úspešne ukončenej objednávky, alebo po jej autorizácii. Ak tovar momentálne nie je skladom, bezodkladne vás budeme informovať, aby sme si dohodli ďalší postup.

Spoločnosť Laris Print s.r.o. nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavineného poštou a ani za poškodenie zásielky zavineného poštou. Rovnako nenesie zodpovednosť za nesprávne uvedenú adresu prijímateľa.

7.4.2 Expedovanie objednávok doručovaných ČESKOU POŠTOU v rámci ČR
Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie. Objednávky do Českej republiky expedujeme jeden krát za týždeň - zvyčajne každý pracovný utorok ráno. Ak je práve sviatok, objednávky expedujeme nasledujúci pracovný deň.

Spoločnosť Laris Print s.r.o. nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavineného poštou a ani za poškodenie zásielky zavineného poštou. Rovnako nenesie zodpovednosť za nesprávne uvedenú adresu prijímateľa.

7.4.3 Expedovanie objednávok s doručením DO ZAHRANIČIA (mimo územia SR a ČR)
Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie. Objednaný tovar Vám vieme doručiť do celého sveta. Jediné, čo musíte urobiť, je zaplatiť vopred 

Poštovné a balné je v tomto prípade spoplatnené sumou 10 EUR. 

Pokiaľ nie je uvedené inak, tovar expedujeme zvyčajne do 5 pracovných dní, najneskôr však do 14 dní odo dňa prijatia úspešne ukončenej objednávky, alebo po jej autorizácii. Ak tovar momentálne nie je skladom, bezodkladne vás budeme informovať, aby sme si dohodli ďalší postup.

Spoločnosť Laris Print s.r.o. nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavineného poštou a ani za poškodenie zásielky zavineného poštou. Rovnako nenesie zodpovednosť za nesprávne uvedenú adresu prijímateľa.

 

8. Záručná doba

Na všetok tovar máte zo zákona záruku 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

Ku každej zásielke je priložená aj faktúra, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Ak ste faktúru náhodou nedostali, dajte nám, prosím, čo najskôr vedieť na info@ Tutuli-Mutuli.sk

Reklamácie v našom obchode sa riadia podmienkami v súlade so zákonom.

 

9. Výmena, vrátenie a reklamácia tovaru

9.1 Výmena tovaru
Tovar zakúpený prostredníctvom nášho internetového obchodu je možné vymeniť do 24 mesiacov od jeho kúpy.

 

9.1.1 Podmienky výmeny
• tovar, ktorý požadujete vymeniť, musí byť nepoškodený, nenosený a nepraný
• v prípade, že tovar požadujete vymeniť poštou, určite nám ho neposielajte na dobierku, takáto zásielka nebude z našej strany prebratá

9.2 Vrátenie tovaru
Ak ste spotrebiteľ, všetok tovar zakúpený na našej internetovej stránke www. Tutuli-Mutuli.sk môžete bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie vrátiť do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Ak ste sa rozhodli využiť tohto práva, musíte odstúpenie od zmluvy odoslať TutuliMutuli najneskôr štrnásty (14) deň od prevzatia tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy môžete uplatniť e-mailom na info@ Tutuli-Mutuli.sk alebo v listinnej podobe na adresu Laris Print s.r.o., Šancová 88, 831 04 Bratislava spolu s podpísaným písomným prehlásením o odstúpení od zmluvy s uvedením svojho mena a priezviska, adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla bankového účtu na finančné vyrovnanie. Môžete použiť aj formulár na odstúpenie od zmluvy (ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia vám bezodkladne potvrdíme emailom).

9.2.1 Podmienky vrátenia tovaru
• tovar, ktorý si želáte vrátiť, musí byť nepoškodený, nenosený a nepraný
• v prípade, že tovar chcete vrátiť poštou, určite nám ho neposielajte na dobierku, takáto zásielka nebude z našej strany prebratá

zmluvy (formulár na odstúpenie od zmluvy)


9.3 Reklamácia tovaru

9.3.1 Základné informácie

Záručná doba na všetok tovar zakúpený na našej internetovej stránke www. Tutuli-Mutuli.sk je 24 mesiacov.

Reklamáciu vybavíme v niektorých prípadoch ihneď, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Adresa, na ktorej môžete uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet, je Laris Print s.r.o., Šancová 88, 831 04 BratislavaZa dôvod reklamácie neuznávame opotrebovanie tovaru nosením a praním, ktoré časom prirodzene mení vzhľad výrobku.

 

9.3.2 Podmienky reklamácie
• oznámenie o reklamácií alebo doručenie reklamovaného tovaru musí prebehnúť do 24 mesiacov od dátumu nákupu

• tovar na reklamáciu nám neposielajte na dobierku, takáto zásielka nebude z našej strany prebratá

 

Ak Vašu reklamáciu uznáme, situáciu vyriešime jedným z nasledovných spôsobov:
• tovar vám opravíme alebo vymeníme kus za kus
• v prípade, že tovar nebude možné opraviť ani vymeniť, vrátime vám peniaze vrátane poštovného a balného

 

 Riešenie spotrebiteľských sporov prostredníctvom on-line európskej platformy RSOOd 1. februára 2016, keď ste spotrebiteľ a nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili vaše práva, máte právo obrátiť sa na TutuliMutuli so žiadosťou o nápravu prostredníctvom emailu info@ Tutuli-Mutuli.sk. Ak na Vašu žiadosť odpovieme zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte možnosť uplatňovať svoje nároky a práva voči nám prostredníctvom alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s TutuliMutuli je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s). Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, máte právo voľby, ktorému z nich podáte návrh; možnosť obrátiť sa na príslušný súd tým nie je dotknutá. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Platformu RSO môžete využiť podaním sťažnosti na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. Alternatívne riešenie sporu sa netýka sporov, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 EUR. Oprávnená právnická osoba môže od spotrebiteľa požadovať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR vrátane dane z pridanej hodnoty. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na info@ Tutuli-Mutuli.sk

 

 1. Záverečné ustanoveniaTieto všeobecné zmluvné podmienky sú platné od 16.10.2023

Spoločnosť Laris Print s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www. Tutuli-Mutuli.sk.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Vám uzavretím kúpnej zmluvy